شکسته

دارد؟ SS چه چیزی انجام می دهدو Tiger Woods ،بیل کلینتون ، John Edwards

آنهاسیاستمدارها،آدم مشهورهاومردهازیادی شبیه هستندکه کلاه سرکسی می گذارد،

قرارگرفتن ،،بدلی فریب بدهدوزندگی های وقفه شکستنی ،اهمیت می دهدوروحیه می دهد

همسرهایشان چه چیزی داردمشترک ،آنهابه آنهامردهای ازدواج شده اندکه کلاه سرکسی گذارند

،دروغ بگوید،فریب بدهدوشکسته قلبهازن هازیادی که خودشانراشامل باشند

صبح NOT AN INNOCENT BISTANDARD IN THIS WHOLE MESS من

SERIOUS MISTAKE که شروع بشوم بجزمن یک ( جائیکه ) حتی هیچ بیان کردن این من نمی دانم کجا

بسازم SERIOUS

من می گیرم مالکیت کامل این ،اشتباه بکندامامن دوست دارم نیمه ای دیگراین مهمانی

که مالکیت هم بگیرداززمانیکه من گمراه کننده بودم وواژه هاکاذب امید،تحسین ،عشق

،دوستی وتمام به نام عشق بدهم

یک عشق من باورنمودم

یک عشق آن واقعی درقلبم بودومال ) متعلق به ( آنهاهم فکرکنید

امامن دارم هرگزمدرک این موردحالانبود

شایدآن است یک داستان خیلی درشنودامامن این داستان حالااضافه شده ام

،شبیه من قبلااحساس کنم Dis – trust آن است هرگزیک درد،عصبانیت ،غم ،

من برداشته شدم وگفت من بودم زیبا،من دوست داشته شدم ،من بودم یک فرشته ،من بودم یک

یک اصالت بودن seemed دوست ،من دوست داشته شدم آنسوی یک صمیمیت ،آنجا

Advertisements

About m

blessed in life. Nature lover, fly fishing enthusiast, school girl, mother, grandmother, wife, dog lover.
This entry was posted in Peigahi and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

SHARE YOUR THOUGHTS!!! MAKE ME SMILE

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s